Quyền của cổ đông

Quyền của cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Vậy cổ đông phổ thông có những quyền  gì, đặc biệt các nhóm cổ đông sở hữu tỷ lệ cổ phần 5% hoặc 10% có những quyền gì đặc biệt. Cùng Vinatax tìm…

Các loại cổ phần

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần theo quy định

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các…

Vốn của Công ty cổ phần là gì

Vốn của công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập…

Công ty TNHH MTV

Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám…

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV

Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty? Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV được quy định như thế nào? Cùng Vinatax…