Một số chính sách hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cùng…

Những ai có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên?

Những ai có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên?

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất…

Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ gì?

Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ gì?

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên, ở bài viết trước, Vinatax đã cùng bạn đọc tìm hiể về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên,…

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong một số trường hợp khác, Công ty phải có thêm Ban Kiểm soát. Cùng Vinatax tìm hiểu về Cơ cấu tổ chức quản lý của Công…

Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

Thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định. Nội dung tiếp theo được Vinatax…

Quyền chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên Công ty

Quyền chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên Công ty

Trừ 1 số trường hợp quy định, thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành viên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo hình thức một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định. Cùng Vinatax tìm hiểu nội dung này theo Luật…

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH HTV trở lên như thế nào?

Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH HTV trở lên như thế nào?

Thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.…

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên

Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên

Thành viên Hội đồng thành viên của công ty TNHH Hai thành viên trở lên có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Cùng Vinatax tìm hiểu về nội dung này nhé. Căn cứ pháp lý Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên QUYỀNNGHĨA VỤQUYỀN Thành viên Hội…

Lập sổ đăng ký thành viên tại Công ty TNHH HTV trở lên

Lập sổ đăng ký thành viên tại Công ty TNHH HTV trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi thành viên trong sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của thành viên có liên…