Thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/07/2021

Thêm nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 01/07/2021

Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc nhóm đối tượng tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng. Nghị định 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/07/2021 đã quy định…

Các chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Các chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Theo đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cùng Vinatax tìm hiểu các chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó…

Giảm đóng BH TNLĐ, BNN và ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Giảm đóng BH TNLĐ, BNN và ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Những khó khăn mà đại dịch Covid-19 mang lại cho người dân và doanh nghiệp là không hề nhỏ. Trước tình hình đó, Chính phủ đã  ban hành một số chính sách hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do Covid-19. Trong đó, có chính sách về Giảm đóng BH TNLĐ, BNN và…

Một số chính sách hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cùng…

Những ai có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên?

Những ai có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên?

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất…

Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ gì?

Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ gì?

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên, ở bài viết trước, Vinatax đã cùng bạn đọc tìm hiể về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên,…

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong một số trường hợp khác, Công ty phải có thêm Ban Kiểm soát. Cùng Vinatax tìm hiểu về Cơ cấu tổ chức quản lý của Công…