Quyền và nghĩa vụ của chủ công ty TNHH một thành viên

Quyền và nghĩa vụ của chủ công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH Một thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân nắm quyền sở hữu. Theo đó, họ sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Cùng Vinatax tìm hiểu…

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH Một thành viên) là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài…

Thành viên công ty có thể khởi kiện người quản lý công ty không?

Thành viên công ty có thể khởi kiện người quản lý công ty không?

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội…

Khi nào các thành viên Công ty được chia lợi nhuận?

Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh. Theo đó, các thành viên sẽ được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp tùy theo kết quả hoạt động của…

Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp công ty TNHH HTV trở lên

Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp công ty TNHH HTV trở lên

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng…

Tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH HTV trở lên

Tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH HTV trở lên

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập…

Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Hợp đồng, giao dịch phải được Hội…

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Vậy Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc là gì? Cùng Vinatax tìm hiểu nhé.…

Thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

Thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Cùng Vinatax tìm hiểu Thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định…