Công ty TNHH MTV

Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám…

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV

Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV

Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty? Hội đồng thành viên trong công ty TNHH MTV được quy định như thế nào? Cùng Vinatax…

Quyền và nghĩa vụ của chủ công ty TNHH một thành viên

Quyền và nghĩa vụ của chủ công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu công ty TNHH Một thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân nắm quyền sở hữu. Theo đó, họ sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Cùng Vinatax tìm hiểu…

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH Một thành viên) là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài…

Thành viên công ty có thể khởi kiện người quản lý công ty không?

Thành viên công ty có thể khởi kiện người quản lý công ty không?

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội…

Khi nào các thành viên Công ty được chia lợi nhuận?

Thành viên công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh. Theo đó, các thành viên sẽ được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp tùy theo kết quả hoạt động của…