Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp công ty TNHH HTV trở lên

Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp công ty TNHH HTV trở lên

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng…

Tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH HTV trở lên

Tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH HTV trở lên

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập…

Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Hợp đồng, giao dịch phải được Hội…

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Vậy Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc là gì? Cùng Vinatax tìm hiểu nhé.…

Thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

Thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Cùng Vinatax tìm hiểu Thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định…

Biên bản họp Hội đồng thành viên được lập như thế nào?

Biên bản họp Hội đồng thành viên được lập như thế nào?

Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Đồng thời, phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật…

Thông qua nghị quyết, quyết định hội đồng thành viên

Thông qua nghị quyết, quyết định hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Pháp luật quy định các vấn đề cần được HĐTV thông qua. Cùng Vinatax tìm hiểu nội dung này…

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người triệu tập họp chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu họp, triệu tập,…

Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự;…